Vereniging

Leden

Lid worden

Leden worden door Arti uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag u maximaal drie personen introduceren.
Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld, dan wordt de opzegging het jaar daarna geëffectueerd.

Er zijn twee soorten leden: leden kunstenaars en kunstlievende leden. Voor deze leden bestaat een ballotage. Daarnaast zijn er nog de verschillende soorten introducés en tijdelijke lidmaatschappen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende procedures. Het digitaal aanleveren van aanmeldingsformulieren verdient de voorkeur.

Kunstenaars Lidmaatschap

Kunstenaars leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ook hebben zij de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur. Enkele malen per jaar reserveert Arti de tentoonstellingszalen voor haar leden. De Salon vormt een jaarlijks hoogtepunt waarbij elk lid een werk kan presenteren. Elk jaar is er ook de ‘Nieuwe Leden’ tentoonstelling, waarbij nieuwe leden via hun werk worden voorgesteld aan de vereniging en het publiek.

Aanmeldingsprocedure:

 

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dient het aanmeldingsformulier kunstenaarslid 2018.doc te worden ingevuld. Dan wordt u uitgenodigd voor de ballotage. Voor kunstenaars die niet in de gelegenheid zijn gegevens digitaal aan te leveren organiseert de beoordelingscommissie een aparte bijeenkomst. Alle soorten scheppende kunstenaars kunnen lid worden; dat geldt tegenwoordig ook voor dichters, schrijvers en regisseurs.

Bij de ballotage wordt rekening gehouden met kwaliteit, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en CV).

Tot slot wordt rekening gehouden met het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar. Behalve beeldend kunstenaars kunnen ook niet-beeldend kunstenaars in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap, mits zij in hun werk samenwerkingsverbanden aangaan met beeldend kunstenaars. De aanvragen worden getoetst op de volgende toelatingscriteria:
– beroepspraktijk – recent CV
– kunstopleiding
– kwaliteit van het werk
– aanwinst voor de diversiteit van de kunstenaarsvereniging Arti.

Als uw werk is beoordeeld en de aanvraag tot lidmaatschap is gehonoreerd moet u volgens bepalingen in de statuten gedurende een periode van twee maanden ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van het aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden schriftelijk bezwaar maken tegen uw aanstaand lidmaatschap. Zonder bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

*aanmeldingsformulier kunstenaarslid 2018.doc

Contributie: De contributie voor leden kunstenaars bedraagt € 117,50 voor een heel jaar. Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 5,-.

Permanent Introducé (PI):
Arti biedt haar leden de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor een partner/huisgenoot. Dit is bedoeld om te voorkomen dat in één huishouden tweemaal contributie moet worden betaald. Met een eigen Arti-pas heeft de PI toegang tot de sociëteit, maar niet de mogelijkheid tot introductie van derden of het openen van een rekening. Het Arti-lid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar introducé. Het Permanent Introducéschap moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en kost €58,75

Voor informatie over bedrijfslidmaatschappen klik op Bedrijfslidmaatschap
Voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met adrienne@arti.nl.

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134

Kunstlievend lid

Kunstlievend Lidmaatschap
De kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

Aanmeldingsprocedure: Om u aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dient u het aanmeldingsformulier kunstlievend lid 2018.doc in te vullen. Daarbij is vereist dat twee voorstellers, Arti-leden, waaronder ten minste één lid kunstenaar, de aanmelding ondertekenen. Leden worden door Arti uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag u maximaal drie personen introduceren.
Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld, dan wordt de opzegging het jaar daarna geëffectueerd.

* aanmeldingsformulier kunstlievend lid 2018.doc (PDF-bestand, 49 KB)

De contributie voor het kunstlievend lidmaatschap bedraagt €352,50 per jaar en éenmalig entreekosten van €50 (A)

Arti kent verschillende reductietarieven ( B t/m E)

B. Wie professioneel werkzaam is als tussenpersoon tussen kunst, kunstenaar en publiek (bijv. kunstcritici, kunsthistorici, galeriehouders) betaalt € 252,75 voor een heel jaar

C. Professionele scheppende en uitvoerende kunstenaars op alle terreinen van de cultuur (bijv. literatoren, componisten, musici, architecten, acteurs, dansers) betalen € 176,25 voor een heel jaar. Ook professionele beeldend kunstenaars kunnen in deze categorie kunstlievend lid worden

D. Kunstlievende leden die in het buitenland zijn gevestigd betalen € 176,25 voor een heel jaar

Het inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden bedraagt €50,-.

Kunstlievend lidmaatschap opzeggen:
schriftelijk ten minste twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar. Brieven met poststempel vóór 1 november worden in behandeling genomen.

Aspirant kunstlievend lidmaatschap
Wilt u kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor
€ 50,00 een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het  Aanmeldingsformulier Aspirant Kunstlievend lidmaatschap 2017 .U bent dan drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaat­schap. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aanmeldingsformulier Aspirant Kunstlievend lidmaatschap 2017

Bedrijfslidmaatschap

Arti et Amicitiae stelt sinds kort haar sfeervolle locatie open voor bedrijven of instellingen en biedt u de mogelijkheid een bedrijfslidmaatschap aan te vragen. Zo kunt u met uw collega’s en relaties in een bijzondere omgeving terecht voor bijvoorbeeld een lunch of diner.

Arti is de plek om uw netwerk uit te breiden. Het ledenbestand bestaat uit ambitieuze spelers uit de kunstwereld en het culturele, maatschappelijke en zakelijke leven. De sociëteit heeft een lunch- en een dinerkaart. Het is een uitstekende plek om te werken en te vergaderen. Doordeweeks kun je er van 12:00 tot 00:00 uur terecht voor een borrel en een goed gesprek. De sociëteitsruimte kan tevens gebruikt worden feesten, herdenkingen, boekpresentaties etc.

Daarnaast organiseert Arti onder andere: Lezingen en evenementen in samenwerking met diverse culturele instellingen. Literaire salon met daarin interviews met schrijvers, DJ’s en bands op vrijdagavond.

Ook is het voor u mogelijk om de sfeervolle sociëteit, de vergaderruimte van Rokin 114 en de tentoonstellingszalen te huren voor lezingen, vergaderingen, presentaties of feesten. Onze sociëteitsmanager informeert u graag over de vele mogelijkheden.

Wat kan Arti u bieden:

Een bedrijfslidmaatschap is mogelijk bij een afname van vijf passen met een maximum van twintig passen. Vanaf de achtste pas ontvangt u een staffelkorting van €25, per pas. Dit betekent dat u de twintigste pas gratis ontvangt.
Voor het bedrijfslidmaatschap geldt dat het entreegeld ad € 50,- niet in rekening wordt gebracht. Bovendien ontvangt uw bedrijf 20% korting op de huur van de sociëteit, de tentoonstellingszalen en de vergaderruimte van Rokin 114.
Daarnaast is het voor elke pashouder mogelijk om één gast te introduceren.
Net als andere leden komt u twee maanden voor te hangen. Dit betekent dat uw naam bekend wordt gemaakt aan de leden en dat zij gedurende twee maanden bezwaar kunnen aantekenen tegen uw aanstaand lidmaatschap. Na twee maanden wordt uw lidmaatschap definitief.

Heeft u interesse in een lidmaatschap neem dan contact op met Adrienne Winthagen 020-6245134

Lidmaatschap opzeggen

Overweegt u uw lidmaatschap op te zeggen dan kan dit door een mail te sturen naar adrienne@arti.nl 

Een opzegging dient uiterlijk voor 31 oktober bij ons binnen te zijn.
Na ontvangst van uw mail ontvangt u een bevestiging van de opzegging. De opzegging gedaan in de loop van het kalenderjaar gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Geschiedenis en gebouw

Vereniging Maatschappij Arti et Amicitiae

Arti et Amicitiae betekent kunst en vriendschap. Het is de naam van de grootste vereniging van beeldend kunstenaars en kunstliefhebbers van Nederland. Ook het imposante gebouw aan het Rokin waarin de vereniging huist draagt die naam. Arti is een besloten club.
Het ledenbestand bestaat uit ambitieuze spelers uit de kunstwereld en het culturele, maatschappelijke en zakelijke leven. Lid worden van Arti is dé manier om uw netwerk uit te breiden. Kunstenaars ontmoeten er hun collega’s en publiek. En wie geïnteresseerd is in beeldende kunst vindt er gelijkgestemden.

Het kloppend hart van Arti is de sociëteit, met het karakteristieke, door Berlage ontworpen, meubilair. Een uitstekende plek om rustig te werken en te lunchen met vrienden of (zaken)relaties. Er kan uiteraard gratis van wifi gebruik worden gemaakt. Gesprekken met andere leden ontstaan aan de bar, aan de leestafel of rond het biljart, onder het genot van een goede maaltijd of tijdens de diverse activiteiten.

In Arti & Amicitiae komen heden en verleden, cultuur en maatschappij samen. Arti vormt een rustpunt midden in de drukke stad. In de ruimte is het roemruchte verleden van de maatschappij voelbaar. Moderne kunst steekt opvallend af tegen het klassieke decor. Op een mooie dag staan de deuren open en waaien stadsgeluiden de sfeervolle zaal in.

Geschiedenis en gebouw

In 1839 ontstond het idee voor Arti & Amicitiae in de dierentuin Artis. Natura Artis Magistra, een particulier initiatief van beoefenaars van de natuurwetenschappen, opende een gebouw voor de collectie opgezette dieren. Iedereen die er in Amsterdam toe deed was uitgenodigd. Deze opening bracht twee bezoekers, architect Tetar van Elven en graveur Taurel, op het idee dat ook kunstenaars zich zouden kunnen verenigen.
Samen met de schilders Pieneman en Kruseman en de beeldhouwer Royer richtten zij Arti & Amicitiae op. Allen waren op dat moment zeer succesvolle kunstenaars en waren aangesteld als directeur bij de academie door Willem I.

Op 3 december 1839 werd de vereniging officieel opgericht in koffiehuis de Karseboom in de Kalverstraat. De oprichters hadden drie doelen voor ogen: bevordering van de kunsten, verbetering van de sociale en economische positie en verbroedering van kunstenaars. ‘Kunst en vriendschap’ was de spreuk waarmee genodigden die vergadering konden bijwonen. De leus van de vereniging werd ‘gelijkheid, openhartigheid en vrolijkheid.’

beelden sociëteit

De beeldhouwer Franz Stracké vervaardigde in 1855 in opdracht van het toenmalige bestuur vier twee meter hoge beelden van geschilderd grenenhout voor de nieuwe gevel, symbolen van de bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en graveerkunst. Tijdens de restauratiewerkzaamheden rond 1963 werden ze van de gevel gehaald, omdat ze teveel beschadigd raakten. Piet Kuster voerde de intensieve restauratie uit, die acht jaar duurde, waarna de beelden een plek kregen in de sociëteit. De huidige beelden die de gevel sieren zijn in 1989 gemaakte afgietsels in gepatineerd brons.

De symmetrische, gepleisterde voorgevel is verdeeld in zeven traveeën, een vroeg voorbeeld van het eclecticisme in Amsterdam, en wordt bekroond met een fronton, waarin een zandstenen gevleugelde ossenkop is aangebracht. De ossenkop is het embleem van Arti en symbool van de evangelist Lucas, patroonheilige van de schilderkunst.

Arti was de eerste vereniging in Nederland waarin beeldende kunstenaars het voor het zeggen hadden. Het statige gebouw weerspiegelt de verbetering van de status van kunstenaars in de 19e eeuw.

Hal Arti

In 1893/94 werd de indeling van het gebouw gewijzigd onder leiding van H.P. Berlage en A.C. Bleys. De sociëteit op de begane grond dateert uit die tijd, de in zeventiende eeuwse stijl uitgevoerde schouw is een ontwerp van Bleys. Het in vakken verdeelde houtenplafond is met ornamenten beschilderd. Het trappenhuis en de hal zijn grotendeels ontworpen door Berlage, evenals het gevarieerde meubilair in de sociëteit, dat tot op de dag van vandaag dagelijks gebruikt wordt. Het baldakijn-achtige houten plafond in het trappenhuis is in gedecoreerde vakken verdeeld.

De hoofdingang werd naar het Spui verplaatst en pas bij de verbouwing in 1962/64 kwam de hoofdingang weer aan het Rokin. Sindsdien is het aanzicht van Arti tot op heden niet veranderd.

Commissies en bestuur

Organisatie

Bij Arti zijn ongeveer 30 mensen in dienst (15 fte), waarvan de helft in de horeca werkzaam is. Van het secretariaat, tot de coördinatie van de tentoonstellingen en van het beheer van het gebouw tot de koks en de sociëteitsmanager, allemaal staan ze onder leiding van de zakelijk leider. Daarnaast zijn er zo’n vijftig vrijwilligers actief in de Beoordelingscommissie, de Programma Commissie, de Sociëteitscommissie, de Commissie van Bijstand, de Financiële Commissie, ’s avonds als deurwacht en, natuurlijk, in het bestuur.

Arti is een relatief complexe non-profit organisatie. Het bestuur is onder andere belast met financiën, beheer van het gebouw, de sociëteit, onderhoud, ondersteuning tentoonstellingsbeleid, PR, personeels- en vrijwilligerszaken. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven kunstenaars. Om de nodige deskundigheid op bijvoorbeeld financieel gebied te waarborgen kan, sinds de statutenwijziging in 1994, ook een kunstlievend lid een bestuursfunctie vervullen. De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar verkozen tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Jaarlijks worden ten minste twee Algeme­ne Ledenvergaderingen bijeen geroepen. Hier wordt door het bestuur, onder overleg­ging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Tevens wordt dan het verslag van de Financiële Commissie behandeld. Verder legt het bestuur het uitgestippel­de beleid aan de vergadering voor ter goedkeuring en wordt de begroting voor het komende jaar behandeld. Zowel het bestuur, als de Programma Commissie, de Beoordelingscommissie, de Financi­ële Commissie en de Sociëteitscommissie worden gekozen door de Algemene Ledenvergade­ring. Alle commissies moeten verantwoording afleggen in de ALV.

 

Bestuur

Het bestuur van Arti bestaat, conform de statuten, uit minimaal 5 en maximaal 11 personen. De meerderheid van het bestuur bestaat uit leden kunstenaars. De voorzitter is eveneens lid kunstenaar.

Arti is een relatief complexe, non-profit organisatie waarvan de bevordering van beeldende kunst het kerndoel is. Het bestuur is belast met financiën, beheer van het gebouw, de sociëteit, onderhoud, ondersteuning tentoonstellingsbeleid, PR, personeels- en vrijwilligerszaken, enzovoort. Kennis van de zakelijke kanten van een organisatie is daarom noodzakelijk. Deze kennis is gewoonlijk vaker aanwezig bij kunstlievende leden dan bij leden kunstenaars. Dit bestuurlijk nadeel van leden kunstenaars binnen het bestuur wordt gecompenseerd door de regel dat zij de meerderheid van het bestuur vormen en dat de voorzitter van het bestuur altijd een lid kunstenaar is. Het bestuur van Arti et Amicitiae krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en werkt dus onbezoldigd.

Voorzitter                                                  Babeth VanLoo
Penningmeester                                        Louis van Beurden
Bestuurslid                                               Arthur Wolf Stokvis
Bestuurslid                                               Frans Franciscus
Bestuurslid                                               Marjoca de Greef

Het bestuur kunt u bereiken via het verenigingssecretariaat door een mail te sturen naar
Adrienne Winthagen via adrienne@arti.nl

Babeth VanLoo- Voorzitter Babeth VanLoo

Louis van Beurden- Voorzitter Louis van Beurden

Bestuurslid- Frans Franciscus  Frans Franciscus

Bestuurslid- Marjoca de Greef Marjoca de Greef

Programma Commissie (PC)

Meer dan de helft van alle tentoonstellingen in Arti wordt geprogrammeerd door de Programma Commissie. De PC werkt op basis van een gemeenschappelijke visie teneinde Arti in de kunstwereld herkenbaar en relevant te houden. Die visie is constant in ontwikkeling en kent momenteel voor Arti representatieve elementen als intergenerationeel, cross-over, laboratoriumfunctie en internationale uitwisseling.
Bij de PC komen tentoonstellingsvoorstellen binnen van kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland. Indieners en deelnemers hoeven geen lid van Arti te zijn. Daarnaast kan de PC iemand uitnodigen om een tentoonstelling in te richten en kan de PC zelf projecten initiëren. Maximaal zeven leden kunstenaars hebben zitting in de PC. Zij worden kandidaat gesteld en voor een duur van 4 jaar verkozen tijdens de ALV.

Leden Programmacommissie: Petra Noordkamp, Richtje Reinsma, Radek Vana,  Merel Noorlander, Selby Gildemacher, Dorien de Wit, Bonno van Doorn en Paul Nassenstein.

Visie van de PC 2016:

Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae biedt kunstenaars en curatoren een platform door haar tentoonstellingszalen ter beschikking te stellen voor eigentijdse kunsttentoonstellingen en kunstmanifestaties. Leden en niet-leden kunnen hiervoor voorstellen indienen via het aanmeldformulier op de website van Arti.
De Programma Commissie (PC) die de voorstellen beoordeelt bestaat uit kunstenaarsleden van Arti. De PC geeft voorrang aan goed doordachte voorstellen waarin cross-overs plaatsvinden tussen verschillende disciplines. De PC wil de tentoonstellingszalen laten fungeren als laboratorium en ruimte bieden aan het experiment. Ze gaat hiervoor samenwerkingen en uitwisselingen aan met andere kunstenaarsinitiatieven zoals het Eddie the Eagle Museum en Lost Painters, waarbij gezocht wordt naar verbindingen tussen oudere en jonge kunstenaars.
De PC initieert bovendien zelf regelmatig tentoonstellingen zoals Museumnacht en Arti Select (waarbij een curator werk selecteert van een aantal Arti-leden). Bovendien werkt ze samen met organisaties als de IDFA, de Buning Brongers Prijzen, StartPoint Prize en FLAM ( Forum of Live Art Amsterdam)
In de tentoonstellingszalen van Arti worden naast de activiteiten van de PC, ieder jaar vaste exposities georganiseerd door de Beoordelingscommissie van Arti, zoals de Salon en de Nieuwe Ledententoonstelling.

Beoordelings Commissie

De Beoordelings Commissie (BC) is verantwoordelijk voor de ballotage van kunstenaarsleden en de organisatie van een aantal evenementen. Kunstenaars kunnen via ballotage in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap. Bij de ballotage wordt rekening gehouden met kwaliteit, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en CV).

Tot slot wordt rekening gehouden met het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar. Behalve beeldend kunstenaars kunnen ook niet-beeldend kunstenaars in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap, mits zij in hun werk samenwerkingsverbanden aangaan met beeldend kunstenaars. De aanvragen worden getoetst op de volgende toelatingscriteria:
– beroepspraktijk – recent CV
– kunstopleiding
– kwaliteit van het werk
– aanwinst voor de diversiteit van de kunstenaarsvereniging Arti.

Ook is de BC curator van tentoonstellingen van werk van kunstenaarsleden. Het betreft de jaarlijkse Nieuwe Leden tentoonstelling en de Salon, waarvoor alle kunstenaarsleden werk kunnen inleveren. De beoordeling en de regeling van de toelating van kunstwerken van kunstenaarsleden ter expositie in Arti ligt in handen van de BC.
De BC bestaat uit minimaal vijf leden die tijdens een ALV worden gekozen voor een periode van vier jaar.
Leden Beoordelingscommissie: Roland Berning, Bülent Evren (voorzitter), Frank Lenferink, Bart Scheerder en Eva Gonggrijp.

De sociëteitscommissie (SC)

De organisatie van diverse culturele evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de sociëteit is in handen van de Sociëteitscommissie.  De commissieleden worden benoemd tijdens de ALV voor een duur van twee jaar en bestaat uit ten hoogste zes personen (zowel leden kunstenaars, als kunstlievende leden), paritair samengesteld.

Leden sociëteitscommissie: Renée Hartog (voorzitter) en Fredie Beckmans

 

De Financiële Commissie

Deze heeft tot taak een periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de geldmid­delen worden beheerd. De commissie kan het bestuur adviseren en heeft regelmatig rechtstreeks overleg met het bestuur; het bestuur blijft echter vrij in haar beleid. In de ALV brengt de FC verslag uit over haar werkzaamheden en bevin­dingen.
De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar door de ALV. De commissie bestaat uit minimaal drie leden kunstenaars en zal worden aangevuld door de commissie zelf met twee kunstlievende leden.

De Commissie van Bijstand

In het jaar 2009 is er een nieuwe commissie ingesteld: de commissie van Bijstand. Zij staan het bestuur en de zakelijk leider bij met hun kennis van onder meer financiën, juridische zaken, onroerend goed, bouwkunde en horeca.

De samenwerking in deze commissies, tussen de commissies onderling en tussen het bestuur en de medewerkers en het debat dat daarbij ontstaat vormen belangrijke aspecten van het Arti leven. Ook de actief betrokken leden vervullen daarbij een prominente rol.

Als u iets wilt betekenen voor de vereniging zijn er allerlei manieren om dat te doen. De vereniging heeft u veel te bieden, maar hoopt natuurlijk dat u ook iets wil bieden.
Klik hier voor het jaarverslag 2017

Medewerkers

Personeel & Organisatie

 

Kantoor:

Johanna Somers- zakelijk leider (spreekuur op woensdag van 18-20.30 uur)

Adrienne Winthagen – chef de bureau – secretariaat en ledenadministratie

Jacqueline Groenhuijzen – administratie en personeelszaken

Marjo Boeijen – coördinator tentoonstellingen zalen en sociëteitstentoonstellingen

Mirjam Taverdin – medewerker marketing en publiciteit- bureaumedewerker secretariaat en tentoonstellingen

Mart van de Wiel – archivaris en collectiebeheerder

Gebouwen:

Matthijs Kiel – techniek en onderhoud gebouwen

Ed Boersema – techniek en baliebeheer

Wil van Dam – interieurverzorgster

Sociëteit:

Hannah Oul-Hadj – manager sociëteitsevenementen

Kaj Kraaij – bedrijfsleider

Joep Baaij – senior medewerker

Keuken:

Bert Ham – Chef kok

Albert Agyemang – kok

Herman Chevrolet – kok

 

Statuten Vereniging

Bij de oprichting van Arti et Amicitiae in 1839 was de eerste zorg het opstellen van een reglement, waarvoor op dat moment geen precedent aanwezig was. De structuur waar uiteindelijk voor gekozen wordt geldt in grote lijnen nog steeds. Doel was het bevorderen van de beeldende kunst in het algemeen, het motto kunst en vriendschap, dat vertaald werd in het in het Latijn, een veel voorkomend gebruik in de 19e eeuw.

De statuten van Maatschappij Arti et Amicitiae vormen de grondslag van de vereniging. In de loop der tijd zijn de statuten regelmatig aangepast, de laatste wijziging dateert van voorjaar 2005 en betrof het afschaffen van de eis dat een kunstenaar die lid wil worden van Arti moet worden voorgedragen door twee andere leden kunstenaars. Nieuwe leden ontvangen de statuten bij het ingaan van hun lidmaatschap.

* Statuten (PDF, 192 KB)

* Huishoudelijk reglement (PDF, 64 KB)

Affiliaties

Affiliaties

Arti is met de volgende kunstenaarsverenigingen geaffilieerd:

Pulchri Studio

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
020 346 17 35
www.pulchri.nl

The Arts Club

The Arts Club
40 Dover Street
London W1S 4NP
(0044) 20 7499 8581
www.theartsclub.co.uk

Salmagundi Club

Salmagundi Club
47 Fifth Avenue
New York, NY 10003
(001) 212 7740
www.salmagundi.org

The Arts Club of Chicago

The Arts Club of Chicago
201 East Ontario Street
Chicago, IL 60611
(001) 312.787.3997
www.artsclubchicago.org

Arti leden zijn op vertoon van de Arti lidmaatschapskaart welkom bij besloten kunstenaarsverenigingen waarmee Arti geaffilieerd is.

Archief­onderzoek

Maatschappij Arti et Amicitiae heeft een archief aangaande de geschiedenis van de
Vereniging en haar leden. Het archief bestaat uit onder andere
jaarverslagen, notulen, losse stukken, ledenlijsten en tentoonstellingscatalogi. Daarnaast bezit Arti een bescheiden, maar bijzondere kunstcollectie van haar leden met de focus op midden 19e en vroeg 20ste eeuw. Het archief en collectie van Arti is beperkt en alleen op afspraak toegankelijk.
Uw verzoek en motivatie voor het onderzoek  met een korte uitleg kunt u richten aan Adrienne Winthagen: mail adrienne@arti.nl.