Algemene informatie

Contact, route openingstijden

Arti et Amicitiae
Rokin 112, 1012 LB Amsterdam
Algemene e-mailadres: arti@arti.nl
Algemeen telefoonnummer: 020-6245134
Telefoonnummer sociëteit: 020 – 6232995

Openingstijden
Sociëteit maandag tot en met vrijdag 12.00 – 23.00 uur. Telefoon: 020 – 6232995
Lunch van 12.30 -17.00 uur

Tentoonstellingen in de sociëteit 
maandag tot en met vrijdag 12.00-17.00 uur
Entree: vrij

Tentoonstellingen op de zalen (1e verdieping) dinsdag tot en met zondag 12.00 -18.00 uur
Entree € 3,00.

Met uw toegangskaartje bent u zowel voor de tentoonstellingen boven op zalen als die in de sociëteit welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 -18.00 uur. U kunt ook in de sociëteit met haar Berlage ambiance gebruik maken van een heerlijke lunch of een kop koffie met taart.

Entree vrij: Arti leden, introducees, affiliaties en studenten aan de kunstacademie.
niet geldig in Arti : Museumkaart en andere kortingskaarten

Rolstoelen: Arti et Amicitiae is helaas niet geheel rolstoelvriendelijk. De sociëteit  wel, die is op de begane grond. De tentoonstellingszalen boven zijn niet per rolstoel of scootmobiel bereikbaar; er zijn twee trappen met een rust-overloopje. Vragen hierover; bel gerust. Eventueel rolstoel-begeleidende mantelzorgers hoeven geen entree te betalen.

Bereikbaarheid Arti et Amicitiae

Tram

Arti et Amicitiae is bereikbaar vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 4, 9, 16 en 24. (halte Spui, dan nog 1 minuut wandelen)

Lopend vanaf Centraal Station
Volg het bordje ‘Centrum’. Verlaat het station en steek het stationsplein over.
Loop rechtdoor via het Damrak tot de Dam. Bij het kruispunt steekt u over en loopt over het Rokin richting Muntplein. Na 550 meter ziet u Arti aan uw rechterhand.

Komt u met de auto?

De beschikbare parkeerruimte rond Arti et Amicitiae
is zeer schaars.  Hier geldt betaald parkeren op :
– ma t/m zat van 09.00-24.00 uur
– zondags van 12.00-24.00 uur
– tarief € 4.00 per uur

De dichtstbijzijnde parkeergarages bevinden zich bij de Stopera of de Bijenkorf.

Voor meer reisinformatie:
www.bereikbaaramsterdam.nl (actuele werkzaamheden)
www.9292ov.nl ( reisadvies openbaar vervoer van deur tot deur)
Parkeerreserveerlijn: 0900-2022002

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de tentoonstellingen en activiteiten in Arti et Amicitiae

Schrijf u in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief!

Wilt u de Arti nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail om u af te melden.

Heeft u onlangs een nieuw e-mail adres gekregen geef het dan aan ons door, dan hoeft u niets te missen!
Doorgeven wijziging e-mailadres voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief

Tentoonstellings­voorstel indienen

Voorstellen voor 2019 zijn van harte welkom en kunnen zo spoedig mogelijk worden ingediend.

Een volledig voorstel voor een tentoonstelling in Arti voldoet aan de volgende voorwaarden: een heldere uiteenzetting van het voorstel, een duidelijk statement en een oorspronkelijke visie.

De keuze van de deelnemende kunstenaars heeft een duidelijke relatie met het concept. Verder wordt hierin helder in hoeverre de vormgeving en inrichting een rol spelen en bijdragen aan een uitgesproken totaalbeeld van de tentoonstelling.
Als de initiatiefnemers een aanvullend programma willen organiseren in relatie tot de tentoonstelling, bijvoorbeeld een lezing of debat, een rondleiding of een performance, wordt dat zeer op prijs gesteld. Subsidiënten zijn hier gevoelig voor.

Het complete tentoonstellingsvoorstel graag met het hier te downloaden aanvraagformulier (2) naar Arti sturen t.a.v. de tentoonstellingscoördinator Marjo Boeijen, marjo@arti.nl.
Hier kunt u een Plattegrond van de zalen downloaden

Documentatie bij de aanvraag
De aanvraag graag  inzichtelijk en compleet digitaal aanleveren, voorzien van voldoende beeldmateriaal. De deelnemers moeten toegezegd hebben werkelijk deel te zullen nemen aan de tentoonstelling. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
– concept tekst tentoonstelling
– tentoonstellingsplan met een concrete selectie kunstwerken
– een ingevulde Arti- plattegrond
– begroting cq. dekkingsplan
– een schaduwplan B. Dit houdt in dat er een alternatief tentoonstellingsplan is in geval er geen subsidie wordt toegekend. De tentoonstelling moet door kunnen gaan, zowel met als zonder subsidie.
Aanvragen die niet aan voornoemde voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst wordt het voorstel door de PC beoordeeld en met een meerderheid van positieve stemmen aangenomen en geprogrammeerd. Het is niet mogelijk het project persoonlijk toe te lichten in de vergadering van de PC. Het kan sporadisch voorkomen dat de PC om een aangepast voorstel vraagt en de aanvraag opnieuw in behandeling neemt.

Exposeren bij Arti

De tentoonstellingszalen van Arti bieden normaal gesproken ruimte aan twee verschillende tentoonstellingen, die horizontaal naast elkaar staan. Bij de programmering wordt erop gelet dat de tentoonstellingen die naast elkaar staan, bij elkaar passen. Elke expositie beschikt over een voorzaal, een grote zaal en een kleinere achterzaal. Bij een grote tentoonstelling kunnen alle zalen worden gebruikt. De gemiddelde tentoonstellingsduur is tussen minimaal 4 – 6 weken exclusief 3 – 8 dagen opbouw en 1 dag afbouw. Arti stelt 20 uur technische assistentie beschikbaar tijdens de op- en afbouw, voor de helft van de zalen, bij alle zalen is dat 40 uur.

Financiën – subsidie aanvragen

Voordat men subsidie aanvraagt ​bij diverse fondsen​ adviseren wij de curator deze aanvraag met Arti te bespreken; de zakelijk leider van Arti kan zakelijk​ advies geven waardoor er meer kans op toekenning is en​ de programmacommissie kan ​eventueel inhoudelijk advies geven​.

De zakelijk leider houdt elke woensdagavondvan 18.00 – 20.30 uur open spreekuur in de sociëteit en men kan dan zonder afspraak bij haar terecht.

In de begroting voor uw aanvraag dienen zowel de kosten van Arti als een bijdrage van Arti, om deze kosten voor het grootste deel te dekken, te worden opgenomen.​ Dit bedrag wordt per tentoonstelling in overleg met de tentoonstellingscoördinator en zakelijke leiding van Arti bepaald. Bovenstaande geldt niet bij verhuurtentoonstellingen.

Publiciteit
Arti heeft een standaard PR pakket, met onder andere de Arti website, Facebook, Instagram en de Arti nieuwsbrief.

De opening
De openingen in Arti zijn op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00.

ENGLISH:

Exhibition proposals for 2018 are welcome and can be submitted as soon as possible.

A complete proposal for an exhibition in Arti meets the following conditions: a clear explanation of the proposal, a clear statement and an original vision.

The choice of participating artists has a clear relationship with the concept. In addition, it becomes clear to what extent the design and the device play a role and contribute to a comprehensive overall picture of the exhibition.
If the promoters want to organize an additional program in relation to the exhibition, such as a lecture or debate, a tour or a performance, it is highly appreciated. Funds are sensitive to this.

The complete exhibition proposal can be sent to Arti via the Application Form exhibition in Arti, to be sent to exhibition coördinator Marjo Boeijen, mail to marjo@arti.nl
Click for a Floorplan

Documentation at the proposal
Provide insight and complete the application with sufficient footage. The participants must have confirmed to actually participate in the exhibition. The application consists of the following items:
– draft text exhibition
– exhibition plan with a concrete selection of works of art
– a complete filled in Arti floorplan
– budget plan
– a shadow plan B. This means that there is an alternative exhibition plan in case no subsidy is granted. The exhibition must continue, with or without subsidy.
Applications that do not meet the above conditions will not be considered.

Upon receipt, the proposal will be reviewed by the PC and accepted and programmed with a majority of positive votes. It is not possible to personally explain the project in the PC meeting. Occasionally, the PC may request a customized proposal and reconsider the application.
Exhibit at Arti

Arti’s exhibition rooms usually offer space for two different exhibitions, which stand horizontally next to each other. When programming, it will be considered that the exhibitions next to each other match. Each exhibition has a front room, a large hall and a smaller back room. At a large exhibition all the rooms can be used. The average exhibition duration is between at least 4 – 6 weeks excluding 3 – 8 days building up and 1 day building down. Arti offers 20 hours of technical assistance during building up and down, for half of the rooms and 40 hours for all rooms.

Finance – grant applications

Before applying for a grant from various funds, we advise the curator to discuss this application with Arti; The financial business manager of Arti can give advice which gives more chance of awards and the program committee may possibly provide substantive advice.

The financial manager has open meeting hours in the societity every Wednesday evening from 18:00 to 20:30 and can be reached without appointment.

In the budget for your application, both Arti’s costs and Arti’s contribution to cover these costs, are largely covered. This amount is determined per exhibition in consultation with the exhibition coordinator and business management of Arti. The above does not apply to rental exhibits.

Publicity
Arti has a standard PR package, including the Arti website, Facebook, Instagram and the Arti newsletter.

The opening
The openings in Arti are on Friday evening from 20:00 to 22:00.

Weduwen en Wezenfonds

Iedereen kan financieel in de problemen komen doordat alles tegenzit; door ziekte of ongeluk, of doordat een partner plotseling wegvalt. Door een eindeloze rij van oorzaken kan een onoplosbaar financieel probleem ontstaan. Mocht dat u treffen, als lid kunstenaar van de Maatschappij Arti et Amicitiae, dan is het goed te weten dat Het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaarsleden der Maatschappij Arti et Amicitiae wellicht kan helpen.

Voor meer informatie,

http://stichtingwwfonds.nl

Stichting WWFonds logo

Privacy- en cookiebeleid Arti et Amicitiae

Arti et Amicitiae houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met haar ledengegevens en klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website van Arti alleen persoonsgegevens ‘achterlaten’ als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Arti et Amicitiae gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze maildatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een opening of voor een ander evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
Leden geven bij aanvang van het lidmaatschap toestemming voor alle noodzakelijke correspondentie aangaande het lidmaatschap.

De gegevens die wij van onze leden bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en uw beroep/discipline. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij de wet dat van ons verlangt.

Inzage en wijzigen
U mag te allen tijde bij Arti et Amicitiae om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook door ons laten aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar: adrienne@arti.nl

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies

  • cookies; dit zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag
  • tevens plaatst Twitter cookies

Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.
Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Arti et Amicitiae is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Cookie settings

Disclaimer

De inhoud van arti.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Arti et Amicitiae aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Arti et Amicitiae is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arti@arti.nl.