Algemene informatie

Over Arti

Vereniging van beeldend kunstenaars
Maatschappij Arti et Amicitiae

Onafhankelijke aanjager in het kunstenveld van Amsterdam.

Identiteit
Arti is van en voor kunstenaars – een vereniging waar beeldende kunstenaars het voor het zeggen hebben. Arti is opgericht in 1839 en staat voor eenheid in verscheidenheid. We omarmen de vruchtbare tegenstellingen die bij onze identiteit als generatie- en mediumoverstijgend platform horen. Arti schakelt traditie aan experiment, lokaal aan kosmopolitisch en het inclusieve aan het exclusieve. Nieuwsgierigheid, vriendschap en verbinding zijn leidend. Arti is een even vitale als stabiele factor in een instabiele (kunst)wereld.

Kunst
Arti neemt het voortouw met de ontwikkeling van een actueel, experimenteel, spraakmakend tentoonstellingsprogramma. Daarin spelen zowel het lokale als het mondiale een grote rol. Arti is als kunstgemeenschap op zoek naar authentieke kunstenaars die zich bewust zijn van hun wortels en hun identiteit. Kunstenaars die de vrijheid zoeken om hun eigen context te scheppen en hun eigen koers uit te zetten.
Arti streeft naar diversiteit op meerdere fronten: de herkomst van de exposerende kunstenaars, de multidisciplinaire aanpak van exposities en de variëteit aan contexten waarbinnen kunst tot stand komt.

Ontmoeting
De sociëteit is de ontmoetingsruimte voor activiteiten, tentoonstellingen en feesten. Een warme, gastvrije plek met een goede en betaalbare keuken voor lunch en diner. Ideaal voor overleg, discussie en filosofische verdieping met betrekking tot kunst in de breedste zin van het woord.

Belangenbehartiging
Arti streeft ernaar als belangenbehartiger voor kunstenaars op te treden. Bijvoorbeeld door zich in het politieke debat over de rol van kunst in de samenleving te mengen, leden met verschillende expertises aan elkaar te koppelen, een spreekuur te houden voor vragen over de beroepspraktijk, leden op weg te helpen met subsidieaanvragen en contacten onderling te bevorderen. Arti werkt graag samen met collega-kunstinstellingen en kunstopleidingen van uiteenlopende aard.

Monument
Arti en haar fascinerende geschiedenis zijn nauw verbonden met het monumentale gebouw aan het Rokin. We hechten als onafhankelijk kunstplatform groot belang aan onze zichtbaarheid en centrale locatie in het hart van Amsterdam en investeren graag in het toekomstbestendig maken van het karakteristieke pand.

Contact, route openingstijden

Arti et Amicitiae
Rokin 112, 1012 LB Amsterdam
Algemene e-mailadres: arti@arti.nl
Algemeen telefoonnummer: 020-6245134
Telefoonnummer sociëteit: 020 – 6232995

Openingstijden

Sociëteit maandag tot en met vrijdag 12.00 – 23.00 uur. Telefoon: 020 – 6232995
Lunch van 12.00 -17.00 uur. Reserveren kan telefonisch, maandag-vrijdag vanaf 12.00 uur, naar bovenstaand nummer.

Tentoonstellingen in de sociëteit  maandag tot en met vrijdag 12.00-17.00 uur
Entree: vrij

Tentoonstellingen op de zalen (1e verdieping) dinsdag tot en met zondag 12.00 -18.00 uur
Entree € 5,-.

Met uw toegangskaartje bent u zowel voor de tentoonstellingen boven op zalen als die in de sociëteit welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 -18.00 uur. U kunt ook in de sociëteit met haar Berlage ambiance gebruik maken van een heerlijke lunch of een kop koffie met taart.

Entree vrij: Arti leden, introducees, affiliaties en studenten aan de kunstacademie.
Niet geldig in Arti : Museumkaart en andere kortingskaarten

Rolstoelen: Arti et Amicitiae is helaas niet geheel rolstoelvriendelijk. De sociëteit  wel, die is op de begane grond. De tentoonstellingszalen boven zijn niet per rolstoel of scootmobiel bereikbaar; er zijn twee trappen met een rust-overloopje. Vragen hierover; bel gerust. Eventueel rolstoel-begeleidende mantelzorgers hoeven geen entree te betalen.

Bereikbaarheid Arti et Amicitiae

Tram en metro

Arti et Amicitiae is bereikbaar vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 4, 16 en 24. (halte Spui, dan nog 1 minuut wandelen) en vanaf zowel Amsterdam Centraal als Amsterdam Zuid met de Noord-Zuid metrolijn (halte Rokin, meest zuidelijke uitgang, dan komt u schuin tegenover Arti het Rokin op).

Lopend vanaf Centraal Station
Volg het bordje ‘Centrum’. Verlaat het station en steek het stationsplein over.
Loop rechtdoor via het Damrak tot de Dam. Bij het kruispunt steekt u over en loopt over het Rokin richting Muntplein. Na 550 meter ziet u Arti aan uw rechterhand.

Komt u met de auto?

De beschikbare parkeerruimte rond Arti et Amicitiae
is zeer schaars.  Hier geldt betaald parkeren op :
– ma t/m zat van 09.00-24.00 uur
– zondags van 12.00-24.00 uur
– tarief € 4.00 per uur

De dichtstbijzijnde parkeergarages bevinden zich bij de Stopera of de Bijenkorf.

Voor meer reisinformatie:
www.bereikbaaramsterdam.nl (actuele werkzaamheden)
www.9292ov.nl ( reisadvies openbaar vervoer van deur tot deur)
Parkeerreserveerlijn: 0900-2022002

 

Wilt u iets laden en lossen bij Arti? 

Door de vernieuwing van het Rokin en de Oude Turfmarkt zijn de routes voor
het laden en lossen veranderd, zie plattegrond Laden en lossen op het Rokin
Je kunt tussen 07.00 uur en 11.00 uur laden en lossen op het Rokin. Vanaf 9 uur kunt u laden en lossen bij Arti.
Op de oostzijde van het Rokin is de laad- en losroute op het voetgangersgebied langs de gevels. Er is ook een 24/7 laad- en loshaven op het Rokin, tegenover de Wijde Lombardsteeg.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de tentoonstellingen en activiteiten in Arti et Amicitiae

Schrijf u in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief!

Wilt u de Arti nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail om u af te melden.

Heeft u onlangs een nieuw e-mail adres gekregen geef het dan aan ons door, dan hoeft u niets te missen!
Doorgeven wijziging e-mailadres voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief

Tentoonstellings­voorstel indienen

Voorstellen voor 2025 zijn van harte welkom, 2024 is al vol geprogrammeerd.

Een volledig tentoonstellingsvoorstel graag door middel van het aanvraagformulier tentoonstelling Arti (1)in één pdf naar Arti sturen t.a.v. de tentoonstellingscoördinator Marjo Boeijen, marjo@arti.nl.
Aanvragen die niet aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
Een volledig voorstel voor een tentoonstelling in Arti voldoet aan de volgende voorwaarden:
– een heldere uiteenzetting met een concrete selectie kunstwerken / documentatie / beeldmateriaal
– een duidelijk statement
– een oorspronkelijke visie.
– de keuze van de deelnemende kunstenaars heeft een duidelijke relatie met het concept. De genoemde kunstenaars-deelnemers moeten toegezegd hebben werkelijk deel te zullen nemen aan de tentoonstelling.

NB: Arti neemt geen voorstellen voor solo-exposities in behandeling.

-Verder wordt hierin helder in hoeverre de vormgeving en inrichting een rol spelen en bijdragen aan een uitgesproken totaalbeeld van de tentoonstelling.
– een ingevulde Arti- plattegrond; klik hier voor de plattegrond
– begroting /dekkingsplan
– een schaduwplan B; dit houdt in dat er een alternatief tentoonstellingsplan is in geval er geen subsidie wordt toegekend. De tentoonstelling moet door kunnen gaan, zowel met als zonder subsidie.

Als de initiatiefnemers een aanvullend programma willen organiseren in relatie tot de tentoonstelling, bijvoorbeeld een lezing of debat, een rondleiding of een performance, wordt dat zeer op prijs gesteld. Subsidiënten zijn hier gevoelig voor.

Na ontvangst wordt het voorstel door de PC beoordeeld en met een meerderheid van positieve stemmen aangenomen en geprogrammeerd. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het is niet mogelijk het project persoonlijk toe te lichten in de vergadering van de PC. Het kan sporadisch voorkomen dat de PC om een aangepast voorstel vraagt en de aanvraag opnieuw in behandeling neemt.

De programmacommissie (PC) ontvangt jaarlijks veel meer plannen dan het aantal dat zij kan honoreren. Graag lichten we beknopt toe welke factoren de PC meeneemt in haar besluitvorming, vanuit de wens om een weloverwogen, consistent tentoonstellingsprogramma samen te stellen. De PC kijkt behalve naar kwaliteit, urgentie en authenticiteit, naar de samenhang tussen thema en de gekozen werken en kunstenaars; de wijze waarop het thema gesitueerd wordt ten opzichte van de hedendaagse kunst/de tijdgeest; de organisatorische professionaliteit van het plan en de eventuele aandacht die is besteed aan randprogrammering en publieksbereik. Daarnaast speelt diversiteit in brede zin een belangrijke rol. Arti streeft naar een veelzijdige programmering wat betreft media, onderwerpkeuze, kunstenaarshoudingen, gender, leeftijd, herkomst en context.

Tot slot kan de bestaande planning in logistieke zin een rol spelen.

Exposeren bij Arti

De tentoonstellingszalen van Arti bieden normaal gesproken ruimte aan twee verschillende tentoonstellingen, die horizontaal naast elkaar staan. Bij de programmering wordt erop gelet dat de tentoonstellingen die naast elkaar staan, bij elkaar passen. Elke expositie beschikt over een voorzaal, een grote zaal en een kleinere achterzaal. Bij een grote tentoonstelling kunnen alle zalen worden gebruikt. De gemiddelde tentoonstellingsduur is tussen minimaal 4 – 6 weken exclusief 3 – 8 dagen opbouw en 1 dag afbouw. Arti stelt 20 uur technische assistentie beschikbaar tijdens de op- en afbouw, voor de helft van de zalen, bij alle zalen is dat 40 uur.

Financiën – subsidie aanvragen

In de begroting voor uw aanvraag dienen zowel de kosten van Arti als een bijdrage van Arti, om deze kosten voor het grootste deel te dekken, te worden opgenomen.​ Dit bedrag wordt per tentoonstelling in overleg met Arti bepaald. Bovenstaande geldt niet bij verhuurtentoonstellingen.

Publiciteit
Arti heeft een PR pakket, met onder andere persberichten, social media, de Arti website en digitale mailingen. In samenspraak met de pr medewerker kan er een PR plan worden opgesteld. Contacteer mirjam@arti.nl voor meer info.

De opening
De openingen in Arti zijn op vrijdagavond tussen 19.00 en tot 22.00. Tijden kunnen per tentoonstelling afwijken.

ENGLISH:

Proposals for 2025 are very welcome, 2024 is already fully programmed.

A complete exhibition proposal with the application form to download:
Application Form exhibition in Arti

Arti  in one pdf to Arti send to the exhibition coordinator Marjo Boeijen, marjo@arti.nl.
Applications that do not meet the conditions below can unfortunately not be processed.
A complete proposal for an exhibition in Arti meets the following conditions:
– a clear explanation with a concrete selection of artworks / documentation / visual material
– a clear statement
– an original vision.
– the choice of the participating artists has a clear relationship with the concept. The aforementioned artists-participants must have promised to really participate in the exhibition. The exhibition may not have been seen elsewhere in the country.

No solo proposals.

– Furthermore, it will be clear to what extent the design and layout play a role and contribute to a clear overall picture of the exhibition.
– a completed Arti floorplan; Click here for the floorplan
– budget / coverage plan
– a shadow plan B; this means that there is an alternative exhibition plan in case no subsidy is awarded. The exhibition must be able to continue, both with and without subsidy.

If the initiators want to organize an additional program in relation to the exhibition, for example a lecture or debate, a tour or a performance, this is highly appreciated. Subsidies are sensitive to this.

After receipt, the proposal is assessed by the PC and adopted and programmed by a majority of positive votes. You will be notified as soon as possible. It is not possible to explain the project personally in the meeting of the PC. It can occur sporadically that the PC asks for an adapted proposal and resets the

Arti’s exhibition rooms usually offer space for two different exhibitions, which stand horizontally next to each other. When programming, it will be considered that the exhibitions next to each other match. Each exhibition has a front room, a large hall and a smaller back room. At a large exhibition all the rooms can be used. The average exhibition duration is between at least 4 – 6 weeks excluding 3 – 8 days building up and 1 day building down. Arti offers 20 hours of technical assistance during building up and down, for half of the rooms and 40 hours for all rooms.

Finance – grant applications

In the budget for your application, both Arti’s costs and Arti’s contribution to cover these costs, are largely covered. This amount is determined per exhibition in consultation with Arti. The above does not apply to rental exhibits.

Publicity
Arti has a PR package. Please get in touch with mirjam@arti.nl for a planning and more information.

The opening
The openings in Arti are on Friday evening between 18.00  to 22:00 h., times can be adapted.

Weduwen en Wezenfonds

Iedereen kan financieel in de problemen komen doordat alles tegenzit; door ziekte of ongeluk, of doordat een partner plotseling wegvalt. Door een eindeloze rij van oorzaken kan een onoplosbaar financieel probleem ontstaan. Mocht dat u treffen, als lid kunstenaar van de Maatschappij Arti et Amicitiae, dan is het goed te weten dat Het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaarsleden der Maatschappij Arti et Amicitiae wellicht kan helpen.

Voor meer informatie,

http://stichtingwwfonds.nl

Stichting WWFonds logo

Privacy- en cookiebeleid Arti et Amicitiae

Arti et Amicitiae houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met haar ledengegevens en klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website van Arti alleen persoonsgegevens ‘achterlaten’ als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Arti et Amicitiae gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens in onze maildatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een opening of voor een ander evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
Leden geven bij aanvang van het lidmaatschap toestemming voor alle noodzakelijke correspondentie aangaande het lidmaatschap.

De gegevens die wij van onze leden bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en uw beroep/discipline. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij de wet dat van ons verlangt.

Inzage en wijzigen
U mag te allen tijde bij Arti et Amicitiae om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook door ons laten aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar: adrienne@arti.nl

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies

  • cookies; dit zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag
  • tevens plaatst Twitter cookies

Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.
Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites. Arti et Amicitiae is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Lees meer over Cookies en Cookie Settings

Cookie settings

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media en analyse. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.arti.nl

Disclaimer

De inhoud van arti.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Arti et Amicitiae aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Arti et Amicitiae is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arti@arti.nl.