In the pause of a gesture there might be an echo

11 jun 2022
t/m
25 jun 2022

zalen

Opening:
vrijdag 10 juni 2022 19:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

ARTISTS: SARAH VAN LAMSWEERDE, ARAM LEE, RICHTJE REINSMA, ANASTASIJA PANDILOVSKA, MARJOCA DE GREEF

Deze tentoonstelling zonder thema is de eindpresentatie van een door Suns and Stars, tijdens de corona pandemie, geïnitieerde langlopende samenwerking tussen kunstenaars en curatoren met een relationele kunstpraktijk. Met In the pause of a gesture there might be an echo scheppen we ruimte voor kunstpraktijken die zich veeleer ontwikkelen door open ended onderzoek en in samenwerking, dan in een onafhankelijke en autonome ruimte.

In the pause of a gesture there might be an echo is ontwikkeld vanuit de praktijken van SARAH VAN LAMSWEERDE, ARAM LEE, RICHTJE REINSMA, ANASTASIJA PANDILOVSKA en MARJOCA DE GREEF. Een overkoepelend thema wordt vaak gebruikt om het publiek een handvat te geven, een frame waarbinnen de tentoonstelling en de getoonde werken kunnen worden begrepen en die de perceptie stuurt. Met het wegnemen van dit handvat geven we ruimte aan kunstenaars om zich naar eigen inzichten en vrij te ontwikkelen, maar we verliezen ook een middel om de ontvankelijkheid van de toeschouwer te vergroten. Daarom maken wij ons curatoriële proces toegankelijk middels een fysieke presentatie waarmee we licht werpen op de complexiteit van collaboratieve kunstpraktijken. We zijn tijdens openingstijden van de tentoonstelling steeds aanwezig om de individuele projecten en de werkwijze van de kunstenaars te bespreken

SIGHTLESS SEEING #5: REMEMBER BY HEART
Ondergedompeld in de video-installatie Sightless Seeing #5: Remember by Heart, volgen we performer LEROY DE BÖCK tot diep in de collectie van het voormalige Theater Instituut Nederland (TIN). Zijn zintuigen en fysieke geheugen wijzen ons de weg. Begeleid door Leroy en de zorgvuldige bewaarders van de collectie ontdekken we verborgen passages die leiden naar vergeten herinneringen van generaties theatermakers en -liefhebbers. Dwalend door Remember by Heart ondergaan we met ons hele lichaam verhalen van verleden en toekomst.

Concept en creatie: SARAH VAN LAMSWEERDE, ontwikkeling en uitvoering: LEROY DE BÖCK, camera en montage: ALINA OZEROVA. Het tactiele projectiescherm en de kostuums zijn gemaakt en samengesteld door JANNEKE RAAPHORST en assistent TZVIKA GUTTER. De soundtrack is gecomponeerd door LAM LAI, met aanvullende opnames van MARTIJN TELLINGA. Het tactiele schaalmodel in de film is ontworpen door MARJOCA DEGREEF, SARAH VAN LAMSWEERDE, en ANASTASIJA PANDILOVSKA. Remember by Heart is gefilmd op locatie bij IWO Boekendepot en Allard Pierson Museum. Met dank aan Gonneke Janssen, Hans van Keulen, Rogier Rompen en Martine Lunshof. Voor dit kunstwerk is geen theater erfgoed onprofessioneel aangeraakt of buiten het archief gebracht.


THE NERVOUS CANINES

Door te citeren uit oude bronnen worden eenzijdige, en vaak verzonnen verhalen, keer op keer bekrachtigd. Met het project The Nervous Canines onderzoekt ARAM LEE deze nostalgische dwalingen aan de hand van het schilderij Studie van twee Braziliaanse Schildpadden (1640), van de Nederlandse ALBERT ECKHOUT. In het kader van het koloniale beleid om de ‘wildernis’ met de daarin levende mensen en dieren vast te leggen als chaotische en barbaarse wereld die getemd moet worden, kreeg Eckhout de opdracht om de Braziliaanse schildpadden te schilderen. Hoewel deze schildpadden in werkelijkheid tandeloos zijn, heeft Eckhout de snavelachtige bek van beide dieren versierd met een rijtje scherpe ondertanden. In video-installatie The Nervous Canines bewegen twee schildpadden, eerst traag, maar gaandeweg steeds agressiever. De imaginaire tanden krijgen opnieuw betekenis door de neurotische klaagzang van de levende schildpadden en hun onverwacht driftige bewegingen


FAÇADE_OVERRIDE_FAÇADE

Façade_Override_Façade is ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject van ANASTASIJA PANDILOVSKA waarin zij de de antiquisatie1 van haar geboortestad Skopje onderzoekt en de diverse mogelijkheden van ‘openbare ruimte als proces’ verkent. De eerste manifestatie van Façade_Override_Façade was een gebonden tentoonstelling in de vorm van een boek waarin ze de recent in haar stad aangebrachte neo-klassieke façades toont in close-ups en overviews. De instabiele materialen, zoals gips en piepschuim, gebruikt voor de nieuwe gevels in Skopje, getuigen van teloorgang en schurende processen. Na eerdere presentaties in puntWG en in particuliere huizen in Amsterdam, creëert Pandilovska in deze tentoonstelling een weergave waarin de sporen van de gedeeltelijk verborgen brutalistische gebouwen herrijzen uit de snel aftakelende neoklassieke façades. De performatieve lezing Façade_Override_Façade (in puntWG, september 2021) is gedocumenteerd door BAHA GÖRKEM YALIM.
Dit onderzoek is mede ondersteund door het LAPS, Wetenschappelijk Instituut voor Kunst en Publieke ruimte.

VRAGEN? Vragen?
is een langlopend artistiek onderzoeksproject van RICHTJE REINSMA. Allereerst onderzocht ze het fenomeen ‘de vraag’ door te analyseren welke intonatie, mimiek en houding betrokken zijn bij het stellen van een vraag. Vervolgens beproefde zij de vraag als instrument in verschillende contexten, zoals alledaagse verbale omgangspraktijken, onderwijs, spreken in het openbaar, politiek, kunst en journalistiek. Ook bestudeerde zij de voor- en nadelen van de vragende opstelling als algemene levenshouding. Dit resulteerde in een experimentele performatieve monoloog bestaande uit twee statements en zesennegentig vragen, eindigend met een Q&A met het publiek. In de afsluitende presentatie van Vragen? toont Richtje Reinsma de vraag in een raadselachtige, ongrijpbare gedaante door de vraag vocaal, sonisch en chemisch te benaderen. Het eerste deel van de verkenning van de vraag werd uitgevoerd in een speciaal voor deze zoektocht ontworpen kostuum van JANNEKE RAAPHORST, met make-up design van LUCIËNNE VENNER, stemregie van JAIR STEIN, en gezichtsuitdrukkings- en houdingscoaching door REINEKE JONKER. Voor het tweede deel zijn een vraag- en een antwoordgeur gecreëerd in samenwerking met parfummaker en geurontwerper FRANK BLOEM. Het geluidsontwerp werd ontwikkeld door geluidskunstenaar NATHALIE BRUYS.

1] Vorm van herinrichtings-architectuur waarbij gebruik wordt gemaakt van aan de klassieke oudheid ontleende bouwkundige en decoratieve vormen.

Dit project wordt gesteund door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Allard Pierson Museum, Lira Fonds, Doris Rijkers Fonds en het Nationaal Redding Museum

———————————————————————————————————————

SARAH VAN LAMSWEERDE, ARAM LEE, RICHTJE REINSMA, ANASTASIJA PANDILOVSKA, MARJOCA DE GREEF

This exhibition with no theme is the final presentation of a long-term collaboration between artists and curators with a relational art practice initiated by Suns and Stars during the corona pandemic. In the pause of a gesture there might be an echo is developed from the practices of SARAH VAN LAMSWEERDE, ARAM LEE, RICHTJE REINSMA, ANASTASIJA PANDILOVSKA and MARJOCA DE GREEF.

In the pause of a gesture there might be an echo, creates space for art practices that develop through open-ended research in a context of collaboration, rather than in an independent and autonomous space. An overarching theme is often used to give the audience a tool to understand the exhibition and the works on display; a frame to guide perception. By removing this frame, we give space to artists to develop their practice freely, according to their expertise and insights, but we also lose a means to increase the receptivity of the viewer. That is why we have expanded our permeable curatorial practice into a physical presentation to shed light on the complexity of collaborative art practices and the working methods of artists. Moreover, during the opening hours of the exhibition, we will be present to discuss the works and the contexts in which they have been developed. We invite you to come by and have a chat with us.

SIGHTLESS SEEING #5: REMEMBER BY HEART
Immersed in the video-installation Sightless Seeing #5: Remember by Heart, we follow performer LEROY DE BÖCK deep into the collection of the former Theater Instituut Nederland (TIN). Guided by his physical memory, his senses, and by the careful keepers of the collection, we discover small openings in the closeted memories of generations of theatre makers and lovers. Remember by Heart allows us to explore stories of the past and future with our entire bodies.

Concept and creation: SARAH VAN LAMSWEERDE, development and performance: LEROY DE BÖCK, camera and editing: ALINA OZEROVA. The tactile projection screen and costumes are created or assembled by JANNEKE RAAPHORST and textile design assistant TZVIKA GUTTER. The soundtrack is composed by LAM LAI, with additional recordings by MARTIJN TELLINGA. The tactile scale model in the film was designed by MARJOCA DE GREEF, SARAH VAN LAMSWEERDE, and ANASTASIJA PANDILOVSKA. Remember by Heart was filmed on location at IWO Boekendepot and Allard Pierson Museum. Many thanks to Gonneke Janssen, Hans van Keulen, Rogier Rompen and Martine Lunshof. For this work of art, no theatre heritage was handled directly or taken outside the archive.

THE NERVOUS CANINES
In The Nervous Canines, ARAM LEE investigates the temporal anomalies and reappropriation of fictionalities in institutional archives. Engaging with Study of Two Brazilian Tortoises (1640), a painting by the Dutch painter ALBERT ECKHOUT, she brings into focus the fictional teeth of the two tortoises. As part of the colonial policy to document people, landscapes, and animals, Eckhout was commissioned to portray these Brazilian animals. Although the actual tortoises are toothless, in Eckhout’s painting we see sharp teeth framing their mouths. In The Nervous Canines, the two static tortoise-like objects incrementally move, aggressively and agitated. The imagined teeth are resignified into the neurotic vowels of the tortoises and their paroxysmal movements.

FAÇADE_OVERRIDE_FAÇADE
Façade_Override_Façade developed in the context of ongoing research in which ANASTASIJA PANDILOVSKA investigates the potential of ‘publicness as a process’ following the antiquisation of her hometown Skopje. Façade_Override_Façade began with a bound exhibition in the form of a book that renders visible the façade layers of new materials, like polystyrene and plaster, which attest to decay and frictive processes in the public space of Skopje. Following consecutive presentations in puntWG and several private houses, in this exhibition, Pandilovska creates a display in which the traces from the partly hidden brutalist buildings emerge, superimposed on the prematurely exhausted ‘neoclassical’ façades. The video documentation of the performative lecture Façade_Override_ Façade (puntWG, September 2021) was made by BAHA GÖRKEM YALIM. This research project was supported in partnership with the LAPS, Research Institute for Art and Public Space.

VRAGEN? Questions?
Vragen? (Dutch spoken) is a long-term artistic research project by RICHTJE REINSMA. Firstly, she explored the phenomenon of the question by analysing what kind of intonation, mimicry, and posture are involved in the practice of asking a question. Thereupon, investigating the question as an instrument in various contexts, such as everyday verbal socialising practices, education, public speaking, politics, arts, and journalism, she regarded the pros and cons of questioning as a general attitude to life. This resulted in an experimental performative monologue consisting of two statements and ninety-six questions, ending with a Q&A with the audience. In the concluding presentation of Questions? Richtje Reinsma further tries to get hold of ways of asking by approaching the question vocally, sonically and chemically. The first part of the exploration of the question was conducted in a research costume specially designed for this quest by JANNEKERAAPHORST, with make-up design by LUCIËNNE VENNER, voice direction by JAIRSTEIN, and facial expression and posture coaching by REINEKE JONKER. For the second part, two question-answer odours were created in collaboration with smell designer FRANK BLOEM. The sound design was developed by sound artist NATHALIE BRUYS.

1] Vorm van herinrichtings-architectuur waarbij gebruik wordt gemaakt van aan de klassieke oudheid ontleende bouwkundige en decoratieve vormen.

This project is supported by Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Allard Pierson Museum, Lira Fonds, Doris Rijkers Fonds and the Nationaal Redding Museum

www.sunsandstars.nl
www.inthepauseofagesturetheremightbeanecho.eu