Tentoonstellings­voorstel indienen

Voorstellen voor 2025 zijn van harte welkom, 2024 is al vol geprogrammeerd.

Een volledig tentoonstellingsvoorstel graag door middel van het aanvraagformulier tentoonstelling Arti (1)in één pdf naar Arti sturen t.a.v. de tentoonstellingscoördinator Marjo Boeijen, marjo@arti.nl.
Aanvragen die niet aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
Een volledig voorstel voor een tentoonstelling in Arti voldoet aan de volgende voorwaarden:
– een heldere uiteenzetting met een concrete selectie kunstwerken / documentatie / beeldmateriaal
– een duidelijk statement
– een oorspronkelijke visie.
– de keuze van de deelnemende kunstenaars heeft een duidelijke relatie met het concept. De genoemde kunstenaars-deelnemers moeten toegezegd hebben werkelijk deel te zullen nemen aan de tentoonstelling.

NB: Arti neemt geen voorstellen voor solo-exposities in behandeling.

-Verder wordt hierin helder in hoeverre de vormgeving en inrichting een rol spelen en bijdragen aan een uitgesproken totaalbeeld van de tentoonstelling.
– een ingevulde Arti- plattegrond; klik hier voor de plattegrond
– begroting /dekkingsplan
– een schaduwplan B; dit houdt in dat er een alternatief tentoonstellingsplan is in geval er geen subsidie wordt toegekend. De tentoonstelling moet door kunnen gaan, zowel met als zonder subsidie.

Als de initiatiefnemers een aanvullend programma willen organiseren in relatie tot de tentoonstelling, bijvoorbeeld een lezing of debat, een rondleiding of een performance, wordt dat zeer op prijs gesteld. Subsidiënten zijn hier gevoelig voor.

Na ontvangst wordt het voorstel door de PC beoordeeld en met een meerderheid van positieve stemmen aangenomen en geprogrammeerd. U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het is niet mogelijk het project persoonlijk toe te lichten in de vergadering van de PC. Het kan sporadisch voorkomen dat de PC om een aangepast voorstel vraagt en de aanvraag opnieuw in behandeling neemt.

De programmacommissie (PC) ontvangt jaarlijks veel meer plannen dan het aantal dat zij kan honoreren. Graag lichten we beknopt toe welke factoren de PC meeneemt in haar besluitvorming, vanuit de wens om een weloverwogen, consistent tentoonstellingsprogramma samen te stellen. De PC kijkt behalve naar kwaliteit, urgentie en authenticiteit, naar de samenhang tussen thema en de gekozen werken en kunstenaars; de wijze waarop het thema gesitueerd wordt ten opzichte van de hedendaagse kunst/de tijdgeest; de organisatorische professionaliteit van het plan en de eventuele aandacht die is besteed aan randprogrammering en publieksbereik. Daarnaast speelt diversiteit in brede zin een belangrijke rol. Arti streeft naar een veelzijdige programmering wat betreft media, onderwerpkeuze, kunstenaarshoudingen, gender, leeftijd, herkomst en context.

Tot slot kan de bestaande planning in logistieke zin een rol spelen.

Exposeren bij Arti

De tentoonstellingszalen van Arti bieden normaal gesproken ruimte aan twee verschillende tentoonstellingen, die horizontaal naast elkaar staan. Bij de programmering wordt erop gelet dat de tentoonstellingen die naast elkaar staan, bij elkaar passen. Elke expositie beschikt over een voorzaal, een grote zaal en een kleinere achterzaal. Bij een grote tentoonstelling kunnen alle zalen worden gebruikt. De gemiddelde tentoonstellingsduur is tussen minimaal 4 – 6 weken exclusief 3 – 8 dagen opbouw en 1 dag afbouw. Arti stelt 20 uur technische assistentie beschikbaar tijdens de op- en afbouw, voor de helft van de zalen, bij alle zalen is dat 40 uur.

Financiën – subsidie aanvragen

In de begroting voor uw aanvraag dienen zowel de kosten van Arti als een bijdrage van Arti, om deze kosten voor het grootste deel te dekken, te worden opgenomen.​ Dit bedrag wordt per tentoonstelling in overleg met Arti bepaald. Bovenstaande geldt niet bij verhuurtentoonstellingen.

Publiciteit
Arti heeft een PR pakket, met onder andere persberichten, social media, de Arti website en digitale mailingen. In samenspraak met de pr medewerker kan er een PR plan worden opgesteld. Contacteer mirjam@arti.nl voor meer info.

De opening
De openingen in Arti zijn op vrijdagavond tussen 19.00 en tot 22.00. Tijden kunnen per tentoonstelling afwijken.

ENGLISH:

Proposals for 2025 are very welcome, 2024 is already fully programmed.

A complete exhibition proposal with the application form to download:
Application Form exhibition in Arti

Arti  in one pdf to Arti send to the exhibition coordinator Marjo Boeijen, marjo@arti.nl.
Applications that do not meet the conditions below can unfortunately not be processed.
A complete proposal for an exhibition in Arti meets the following conditions:
– a clear explanation with a concrete selection of artworks / documentation / visual material
– a clear statement
– an original vision.
– the choice of the participating artists has a clear relationship with the concept. The aforementioned artists-participants must have promised to really participate in the exhibition. The exhibition may not have been seen elsewhere in the country.

No solo proposals.

– Furthermore, it will be clear to what extent the design and layout play a role and contribute to a clear overall picture of the exhibition.
– a completed Arti floorplan; Click here for the floorplan
– budget / coverage plan
– a shadow plan B; this means that there is an alternative exhibition plan in case no subsidy is awarded. The exhibition must be able to continue, both with and without subsidy.

If the initiators want to organize an additional program in relation to the exhibition, for example a lecture or debate, a tour or a performance, this is highly appreciated. Subsidies are sensitive to this.

After receipt, the proposal is assessed by the PC and adopted and programmed by a majority of positive votes. You will be notified as soon as possible. It is not possible to explain the project personally in the meeting of the PC. It can occur sporadically that the PC asks for an adapted proposal and resets the

Arti’s exhibition rooms usually offer space for two different exhibitions, which stand horizontally next to each other. When programming, it will be considered that the exhibitions next to each other match. Each exhibition has a front room, a large hall and a smaller back room. At a large exhibition all the rooms can be used. The average exhibition duration is between at least 4 – 6 weeks excluding 3 – 8 days building up and 1 day building down. Arti offers 20 hours of technical assistance during building up and down, for half of the rooms and 40 hours for all rooms.

Finance – grant applications

In the budget for your application, both Arti’s costs and Arti’s contribution to cover these costs, are largely covered. This amount is determined per exhibition in consultation with Arti. The above does not apply to rental exhibits.

Publicity
Arti has a PR package. Please get in touch with mirjam@arti.nl for a planning and more information.

The opening
The openings in Arti are on Friday evening between 18.00  to 22:00 h., times can be adapted.