Lisette Ros

Presence in Absence – piece two

Everything is on the One

zalen

10 mrt 2024
15.00 - 18.00 uur

“Presence in Absence” is een nieuwe reeks van conceptueel en performancekunstenaar Lisette Ros die ze in 2023 startte in Mexico-Stad. Ze concentreert zich op de waarneembare daad van presence in absence – aanwezigheid in afwezigheid – door ‘The Absent Body’ te verkennen. Ros definieert dit nu als: een staat van zijn of aanwezigheid waarin het lichaam afwezig is en die tevens een dialoog aangaat over het lichaam. Of beter gezegd: werk dat de afwezigheid van het lichaam expliciet gebruikt als manier om het lichaam zichtbaarder te maken.
Het is de ervaring van het waarnemen van of het verbinden met de essentie, energie of impact van iets of iemand, mens of dier, ondanks hun afwezigheid in het fysieke.

“Presence in Absence” piece two zal het tweede live performance-experiment zijn dat voor het publiek toegankelijk is als onderdeel van dit onderzoek en conceptuele verkenning. Zonder al te veel weg te geven, plaatst Ros zichzelf in een nauwkeurig afgemeten ruimte die slechts zeer minimale, specifieke lichaamsbewegingen en bepaalde houdingen toelaat waarin de kunstenaar zichzelf kan positioneren om langzaam en zorgvuldig een steeds zichtbaarder wordende aanwezigheid te creëren.

Opmerking: het is toegestaan dichter bij de artefacten te komen.
Het concept van presence in absence is in deze performance ook beïnvloed door een bijzondere ander, kunstenaar Ben d’Armagnac, die daarom aan dit stuk heeft bijgedragen en een gevoel van presence in his absence heeft gecreëerd.
© Lisette Ros

 

[ English version ]
“Presence in Absence”
is a new series by conceptual and performance artist Lisette Ros that she started in Mexico-City in 2023. She focuses on the perceptible act of presence in absence by examining ‘The Absent Body’.
Ros now defines this as: a state of being or sense of presence in which the body is absent which also engages in dialogue about the body. Or, rather, work which explicitly uses the body’s absence as a way of making the body more visible.
It is the experience of perceiving or connecting with the essence, energy, or impact of someone or something, whether human or animal, despite their absence in the physical realm.

“Presence in Absence” piece two, will be the second live performance experiment open to the public as part of this research and conceptual exploration. Without giving too much away, Ros places herself in a precisely measured space that only allows very minimal, specific bodily movements and certain postures in which the artist can position herself in order to slowly and carefully create an increasingly visible presence.

Note: the witnesses and spectators are allowed to come closer to the artifacts.
The concept of presence in absence in this performance has also been influenced by a special other, artist Ben d’Armagnac, who therefore contributed to this piece, creating a sense of presence in his absence.

Image: “Presence in Absence” piece two, Lisette Ros