Nieuwjaarsbericht van de voorzitter

N I E U W J A A R S B E R I C H T  2018  van de voorzitter

Geachte Arti leden;

In de eerste plaats wens ik u allen een gezegend 2018, het jaar van de hond, en het element Aarde.

Moge 2018 voor ons allen een jaar worden waarin Arti een spil blijft binnen het kunstenveld van Amsterdam, waar mensen met vreugde naar toe gaan en zich verheugen elkaar te ontmoeten. En waarin vooral de liefde voor de kunst het boventouw blijft voeren terwijl de transitie van de klassieke ledenvereniging Arti naar een netwerk organisatie die betekenis heeft voor het kunstenklimaat in de stad en voor haar leden, zich voltrekt. Mijns inziens bepaalt de motivatie en sfeer van een plek in hoge mate of en waarom mensen er naar toe gaan.

Bij transities horen vragen als: waar staat Arti voor? Hoe verhouden de diverse geledingen binnen Arti zich ten opzichte van elkaar en naar de buitenwereld?

Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er die van belang zijn voor de cultuursector en hoe is dit terug te vinden in onze exposities en activiteiten?

Een ander belangrijk aspect is de samenstelling van de leden en de organisatie zelf. Wat voor ‘bloedgroepen’ zijn de kunstenaarsleden en de kunstlievende leden, en hoe kunnen we samen een sterk team vormen? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven versterken, en hoe kunnen we i.s.m. de werkorganisatie nog beter voorzien in die diverse behoeftes?

Wat hebben we in 2017 bereikt?

In 2017 is er door ons als bestuur hard gewerkt aan de vertaalslag van visie en strategie naar de inzet van de beschikbare middelen om die doelstellingen te bereiken. In samenwerking met de nieuwe zakelijk leider zijn er noodzakelijke bezuinigingen doorgevoerd door o.a:

 • de tijdelijke verhuur tot 1 july 2019 van de beneden etage van Rokin 114;
 • overstap naar Google Apps, een goedkoper cloud based office system;
 • kostenbesparing door de uitnodigingen voor de ALV niet meer te laten drukken en envelopperen, maar digitaal te versturen;
 • efficientere inzet door meer begeleiding van het personeel.

 

Arti = beleving = inspiratie = participatie
In 2017 zijn middels zeer diverse exposities van hoge kwaliteit weer veel mensen bereikt. Een kleine greep als voorbeeld:

A minor state of FLUX-

My future is in my past and my past is my present – Art and Activism
PERMANENT REPETITION- THE INFINITY GAMES-
PETER ZEGVELD: LichtVal-
Cartooning Syria
Museumnacht-
CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF LANGUAGE

Arti staat voor beleving en participatie. In het verlengde van het koersrapport is er een visiestuk geschreven.

 • Arti kiest voor een actief en herkenbaar programmeringsbeleid in haar tentoonstellingszalen.
 • Daarin spelen zowel het lokale als het mondiale een grote rol.
 • De komende jaren verkent Arti de mogelijkheid om meer subsidie aan te vragen voor activiteiten en exposities bij verschillende fondsen.
 • De dynamisering van Arti als ‘levende’ kunstplek wordt verder uitgewerkt in projecten, lezingen, performances en (internationale) uitwisselingen.

Zakelijk beleid
Door de zakelijk leider is er een zakelijk beleidsplan geschreven.
Er zullen de komende jaren investeringen moeten worden gedaan, en op verschillende gebieden kosten besparende maatregelen moeten worden genomen.

 • De zaalverhuur is daarbij een belangrijke bedrijfsactiviteit, want we krijgen geen subsidies en moeten de inkomsten voor een deel genereren uit zaalhuur. Van dat geld kunnen we de beschikbare budgetten voor programmering verhogen. Arti intensiveert de komende jaren periodes van de externe verhuur van de (expositie)zalen door betere en actievere promotie van deze mogelijkheid. Hierbij wordt gezocht naar huurders die ruimte nodig hebben voor kunst en cultuur gerelateerde zaken.  
 • Arti zet de komende jaren in op een zo efficiënt mogelijk inkoop- en personeelsbeleid. Het succesvol uitbaten van de sociëteit is binnen de relatieve beslotenheid en huidige vergrijzing niet eenvoudig. De consumptie van de leden loopt terug. De komende jaren gaat Arti voort op de ingeslagen weg en neemt zowel kosten besparende als inkomsten verhogende maatregelen om het verlies van de sociëteit terug te dringen. Daarnaast maakt de sociëteit volop ruimte voor het organiseren van kunst gerelateerde evenementen, feesten en activiteiten van de sociëteitscommissie.
 • Sinds oktober 2017 is er een nieuw, minder foutgevoelig kassasysteem die verbetert ook de financiële controle op de kassahandelingen.
 • ook is er een nieuwe geluidsinstallatie geinstalleerd.
 • Er is een actieplan gemaakt om zowel de lunch van Arti, als de acquisitie van feesten en partijen op het weekend een grote boost te geven.
 • Tevens is er een start gemaakt met de organisatie van Club Arti feesten.

PR en Doelstellingen voor 2018
Voor grote PR campagnes is er nu geen budget, maar door gebruik te maken van elkaars netwerken kunnen we hopelijk toch een groter publiek bereiken. Daarvoor doe ik een beroep op u allen. Want in een contentrijke omgeving als Arti zijn er veel activiteiten die voor de media interessant (kunnen) zijn. Dus ik nodig u uit om uw contacten met pers en media voor Arti in te zetten en zodoende een ‘lean en mean’ strategie te initieren die aandacht genereert en niet veel tijd en geld kost.

Anno 2018 is het voor de nieuwe generatie minder voor de hand liggend om lid te worden van een vereniging. Uw hulp is ook essentieel om nieuwe leden te werven en aan het meer actief betrekken van de leden bij de activiteiten van Arti.

 

Wij continueren de samenwerking met initiatieven uit 2017:

– Samenwerking met Filosofie Oost-West;

-Contacten met de verschillende kunstopleidingen vernieuwen;

– Samenwerking met de SBK;

– Versteviging van de uitwisseling met De Kring, en de Grote industriele Club.

 

Percelen/onderhoud
Het door de Commissie van Bijstand eerder opgestelde rapport met noodzakelijk te restaureren onderdelen van het monumenten pand moet worden opgepakt.

– Dit betreft in eerste instantie het dak en het schilderwerk aan de buitenkant.

– De verduurzaming van het gebouw om te voldoen aan de hedendaagse eisen op

 het gebied van duurzaamheid en milieu.

Kunst, muziek, literatuur en filosofie komen in gevaar in een uitgesproken marktgerichte maatschappij waarin ook kunst vaak gereduceerd wordt tot verdienmodel. Maar dit zijn waarden die wij aan onze maatschappij verplicht zijn te bewaken en door te geven. Arti als geheel is deel van dat creatieve process,

waaraan alle geledingen binnen Arti bijdragen. Namens het bestuur van Arti spreek ik mijn dank uit voor jullie aandeel daarin.

Moge Arti in 2018 blijven excelleren door haar intense kunstactiviteiten ten behoeve van een creatief en volledig mensbeeld, en een meer verlichte maatschappij.

 

Babeth M. VanLoo

Voorzitter Arti et Amicitiae